Links for django-avatar

1.0.0 home_page
django-avatar-1.0.0.tar.gz