Links for SQLAlchemyManager

SQLAlchemyManager-0.1.0.tar.gz
SQLAlchemyManager-0.1.0-py2.4.egg
http://python.org/pypi/SQLAlchemyManager