Links for django-avatar

django-avatar-1.0.0.tar.gz
django-avatar-1.0.3.tar.gz
django-avatar-1.0.5.tar.gz
django-avatar-1.0.1.tar.gz
django-avatar-1.0.4.tar.gz
1.0.1 home_page
1.0.0 home_page
1.0.5 home_page
1.0.3 home_page
1.0.4 home_page